Μεταφράσεις-επικυρώσεις εγγράφων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων και τη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νέο Κώδικα περί Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013), για χρήση τους:

• σε Διαγωνισμούς και Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.,
• σε δημόσιες υπηρεσίες,
• σε θέσεις ιδιωτικού τομέα, καθώς και για κάθε νόμιμη χρήση κ.τ.λ.
σε τρεις επιμέρους ξένες γλώσσες:
• Αγγλική Γλώσσα
• Ιταλική Γλώσσα
• Γαλλική Γλώσσα