Νομικές Υπηρεσίες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ενδεικτικά, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στις διαδικασίες:
• κτήσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
• γνωστοποίησης έναρξης ή μεταβολής λειτουργίας στις αρμόδιες εποπτικές αρχές
• κτήσης άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων
• επίλυσης διαφορών από επιβολή κυρώσεων και προστίμων από διοικητικές αρχές
• κτήσης αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και κτήσης άδειας από την ΑΕΠΙ.