Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, επίσης, τον χειρισμό υποθέσεων διοικητικού δικαίου, ειδικευόμενο κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
  • Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά παντός τύπου διοικητικών πράξεων.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Τ.Α.
  • Φορολογικές παραβάσεις.
  • Πολεοδομικό και χωροταξικό δίκαιο.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων και φορολογικών αρχών
  • Δίκαιο μετανάστευσης και αλλοδαπών (Έκδοση αδειών διαμονής, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή από ΕΚΑΝΑ, οικογενειακή επανένωση, προστασία από απελάσεις, αιτήσεις για χορήγηση ασύλου κ.ο.κ)